• INNOVATION MANAGEMENT

    We make your innovation profitable.

Innovation Management

Active Development will help you boost and manage your innovation with a professionalized execution.

Thanks to our propietary methodology and tools. We adapt to your innovation cycle with very powerful solutions, no matter if you start innovating today, or if you are a big corporation and have your own innovation department.

We make your innovation profitable

You have just accessed the most complete Innovation Program in the market, welcome. We design the best formula to BOOST THE CORPORATE INNOVATION of your business. It will impact your income thanks to our propietary methodology, integrating solutions and using pragmatic tools. Tools as effective as the Open Innovation, the Design Thinking, the Corporate Venturing, SCRUM, Agile or the Lean Startup.

We are leaders in Corporate Entrepreneurship in Spain, thanks to our own methodology of the 5 LEISURE OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP.

In Active Development we specialize in transforming ideas into businesses, which is what the shareholder asks for. Without losing sight of the collateral benefits that sometimes they end up being the most important ones: the cultural change through the change of attitude, with eagerness and energy.

Anyway, what the customers most appreciate is our constant advice in the stages of implantation and deployment, where we guarantee results and avoid the most common mistakes.

– OBJECTIVES of our innovation programs
– ACTIONS to boost your innovation
– BENEFITS of our innovation programs
– ATTRIBUTES of our innovation programs

We are leading the Coporate Entrepreneurship in Spain, thanks to our own methodology of the 5 LEVERS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP.

OBJECTIVES of our innovation programs

We have to make your innovation a constant and systematic action based on the attitude of doing new things and overcoming the challenges that has adding value to the customers , for the company and society.

• Design and start an innovation program bringing vision, involving and motivating the team, defining a roadmap, stablishing objectives and measuring results and performance.

• Divulge a new culture of the innovation .

• Evolve towards a broad innovation, continuous and systematic , that is generated naturally based on a suitable ecosystem. 

• Boost the innovation capacity  of your teams, generating and capturing knowledge through the creation of systems using the experimentation of the users, or through observation of new platforms, tools and contents that are tested in the company. 

• Train the team, giving them tools and knowledge , develop the competencies needed to achieve the objectives of the program. 

• Start up, management and direction of the corporate innovation.

• It is essential that the ideas get to the market and the innovation is profitable . The innovation is not only invention (novelty), the innovation is also commercial (utility, market value). 

• Share knowledge whithin the different users  through the use of common platform and exchange formulas inside the processes.

• Permeate the organization in order to capture value from the environment , that is evolving in a faster pace than our organization.

Some Success Stories

ACTIONS to boost your innovation

A set of initiatives are proposed below, which should not be viewed as watertight compartments but as different systems that can be deployed in time or complement initiatives already used in the organization. It will be the mission of the innovation direction to prioritize and give them the appropriate relevance. The incorporation of contents should be progressive depending on the available opportunities.

Farem evolucionar la cultura en la teva organizació, guanyant dinamisme, actitud innovadora i esperit emprenedor.

Partint de la fórmula innovació = idea (invent) + posada en marxa amb èxit, les iniciatives aquí propostes afecten tant a la innovació en l’àmbit dels productes, dels serveis, així como dels processos.

En qualsevol cas, una organització no és més innovadora si els seus membres no adopten l’actitud de la innovació, i és per aquesta raó que varies iniciatives de les que es presenten a continuació van dirigides a treballar de forma individual o col·lectiva amb les persones, ja que pensem que únicament els equips innovadors podran aportar la innovació necessària a la teva empresa de forma sostenible.

BENEFICIS dels nostres programes d’innovació

Et convertirem en una organizació innovadora, àgil, adaptativa i dinàmica referent en el teu sector .

• Augmenta la qualitat i velocitat de la innovació  amb noves propostes que generen creixement.

• Identifica i activa innovadors latents, disposats a provocar i liderar un canvi.

• Promou la cultura de la innovació  dins l’empresa per atraure i retenir talent.

• Augmenta la vinculació i el compromís de l’equip.

• Millora la rendibilitat del cost salarial: els treballadors aporten alguna cosa més que el seu treball.

• Genera competència interna sana.

• Ajuda a conèixer i aflorar problemes i oportunitats dins de l’organització.

• Fomenta la transversalitat i la comunicació interdepartamental mitjançant projectes comuns.

• Aprendre d’altres casos d’èxit

ATRIBUTS del programa d’innovació

• Àmbit físic i digital . Es barregen iniciatives en l’àmbit físic com en l’àmbit digital per donar resposta a un món digital cada cop més present. L’àmbit físic és necessari com una forma de fer tangibles el valor i el sentit del projecte. L’espai físic també es justifica com el lloc on es poden posar a proba eines i metodologies pilot, y s’observi de forma sistemàtica el seu comportament, us i valor, i també com l’espai que permeti que aquestes metodologies i eines puguin arribar a un gran número de persones.

• Imaginació, creació i intercanvi d’idees   (bottom up), com a concepte nuclear. Hem de desenvolupar un projecte en el que les persones puguin imaginar nous conceptes, desenvolupar-los mitjançant la creació de conceptes tangibles o intangibles i, sobretot, compartir-los. Ha de tenir en la seva essència la voluntat de que els seus beneficiaris comparteixin coneixement, de manera que les diverses eines, metodologies i sensacions posades en marxa hauran de contemplar des de la seva definició la idea de compartir l’experiència i els resultats.

• Experimentació (learn by doing) com a base per a l’aprenentatge i com a nova forma de coneixement. És necessari incorporar dos components bàsics: la facilitat i l’emoció. Qualsevol interacció amb la innovació s’haurà de fer des d’un component emotiu i sense complicacions, mostrant la cara més amable de la innovació. El missatge experimental ha ser enriquidor i emotiu per a que tingui èxit i generi continguts i valor amb impacte positiu per l’organització.

• Aportació (bidireccionalitat). Els participants/beneficiaris hauran d’aportar i prestar el seu coneixement per a que els seus companys se’n puguin beneficiar. L’aportació individual s’ha de canalitzar per a que la resto d’usuaris pugui aprendre, com essència del procés de “donar per rebre”.

• Apertura i comunicació. És necessari que el programa sigui permeable a les tendències i les innovacions dels usuaris i  proveïdors, i col·labori i es relacioni amb entitats i iniciatives que es trobin dins de la seva estratègia. Com a sistema obert, també haurà d’acollir productes i serveis innovadors alineats amb els seus objectius.

• Sostenibilitat i professionalitat. El model en el que es basi el programa haurà de permetre’l créixer i renovar-se, però, a la vegada, assegurar que tots els recursos que generin els usuaris tornin una part de benefici al projecte. Per això, és necessari que sigui gestionat amb criteris professionals de gestió i rendibilitat. Els usuaris hauran percebre el valor rebut i contribuir al seu manteniment, encara que al principi s’hauran d’incorporar fórmules de finançament per al seu llançament.

Experience today tomorrow

Contact now for a free first diagnosis

Get to know Active Development

Discover how we can help you